Thách Thức Tình Bạn 2020


Màu sắc nào bạn yêu thích?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Bạn có sợ chó không?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?